Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan

Kenmerken: Stadswijk / Stedenbouw
Locatie: Rijnlandlaan, Voorburg
Opgave: Stedenbouwkundig plan met randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de locatie Rijnlandlaan met 48 sociale woningen, een VMBO school, kinderdagverblijf, vergroot schoolplein van een basisschool en herinrichting van het openbaar gebied.
Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Datum: 2017-2018

Situatie
De opzet van de wijk is overzichtelijk en ruim, met losse gebouwen die in regelmatige patronen zijn gerangschikt. De hoofdstructuur bestaat uit lange doorgaande wegen met haaks daarop een brede parkstrook. Secundair lopen singels en buurtwegen. De locatie grenst aan een wijkcentrum met winkels en voorzieningen, goed bereikbaar met hoogwaardig openbaar vervoer. Bij de aanleg van Voorburg Midden werd de locatie aan de Rijnlandlaan benut voor scholen. Later zijn op de hoek gebouwen voor jeugdwerk en een woongroep ingevoegd. Vanaf 2011 is de locatie in verandering. Vijf jaar geleden is een groot schoolgebouw gesloopt en momenteel wordt er een nieuw schoolgebouw met turnhal gebouwd, die de huidige scholen zal vervangen.
De Nijl Architecten is verantwoordelijk voor de herontwikkeling van de locatie met 48 sociale woningen, een VMBO school, kinderdagverblijf, vergroot schoolplein van de geplande basisschool en herinrichting van het openbaar gebied. Op basis van dit plan zijn randvoorwaarden opgesteld en richtlijnen voor beeldkwaliteit bepaald.

Ruimtelijke structuur
Uitgangspunt voor de nieuwe ruimtelijke structuur is aansluiten bij de bestaande structuur van de omgeving, waarbij de nieuwe basisschool op een logische manier wordt ingepast en waarbij voldoende ruimte en groen wordt voorzien. De ruimtelijke structuur bestaat uit een nieuwe groenstrook met doorzichten en verbindingen haaks daarop. De nieuwe groenstrook sluit aan op de structuur van singels en groenstroken in de omgeving en versterkt de relatie met het wijkpark. VMBO Veurs en de woningen krijgen, net als de basisschool, een oriëntatie op het wijkcentrum. De gebouwen staan haaks op de Delflandlaan, zodat vanaf het centrum en de Hendrik van Boeijenlaan doorzichten zijn. De inrichting van de buitenruimte ondersteunt de ruimtelijke structuur. De doorzichten worden ondersteund door bomenrijen en dwarspaden in oostwest richting. De woningen volgen de richting van de singel. De Rijnlandlaan wordt versmald tot een dwarspad. Daarmee ontstaat meer ruimte voor de schoolpleinen van de basisschool en VMBO Veurs en krijgt de nieuwe groenstrook meer ruimtelijke continuïteit. Deze groenstrook zorgt ook voor afstand tussen de woningen langs de Hendrik van Boeijenlaan en de nieuwbouw. Bestaande bomen worden waar mogelijk ingepast.

Continuïteit in sfeer en beeld van de omgeving is het uitgangspunt voor de architectuur van de bebouwing en de inrichting van de buitenruimte. De nieuwbouw moet verschijnen als een herkenbare eenheid, een samenhangende ensemble, uitgewerkt in een traditionele ‘open’ baksteenarchitectuur.