Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Masterplan Angelslo

De Nijl Architecten - Masterplan Angelslo
De Nijl Architecten - Masterplan Angelslo
De Nijl Architecten - Masterplan Angelslo
De Nijl Architecten - Masterplan Angelslo
De Nijl Architecten - Masterplan Angelslo
De Nijl Architecten - Masterplan Angelslo
De Nijl Architecten - Masterplan Angelslo
De Nijl Architecten - Masterplan Angelslo De Nijl Architecten - Masterplan Angelslo De Nijl Architecten - Masterplan Angelslo De Nijl Architecten - Masterplan Angelslo De Nijl Architecten - Masterplan Angelslo De Nijl Architecten - Masterplan Angelslo De Nijl Architecten - Masterplan Angelslo

Kenmerken: Wederopbouwijk / Stedenbouw
Locatie: Angelslo, Emmen
Opgave: Een masterplan voor Angelslo met stedenbouwkundig plan voor deelopgaven
Opdrachtgever: Projectbureau Emmen Revisited
Samenwerking: Planmaat
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2004 (masterplan), 2006 (vaststelling)

Een masterplan voor Angelslo
Angelslo is een bijzondere wijk uit de jaren zestig met een bijzonder cultuur-historische waarde. Om de wijk vitaal en de woonkwaliteit op pijl te houden, is een ontwikkelingsstrategie opgesteld, vastgelegd in een masterplan. Het masterplan biedt een ruimtelijk-stedenbouwkundig kader voor toekomstige ontwikkelingen en geeft antwoord op ontwikkelingen als de verbetering van verbindingen, verdichtingsmogelijkheden voor het centrumgebied, herschikking van sociaal-culturele voorzieningen en de herstructurering van cluster 4. De Nijl Architecten is verantwoordelijk het masterplan voor Angelslo, met als belangrijk onderdeel het stedenbouwkundig plan voor cluster 4. De herstructurering van dit cluster bestaat uit de renovatie en sloop/nieuwbouw van ca. 200 woningen, betere verbindingen met de Horst, herstructurering en eventuele verplaatsing van een woonwagencomplex en eventuele zorgwoningen.

Leesbare ruimtelijke structuur
De opzet en uitvoering van Angelslo markeert een bijzonder moment in de ontwikkeling van de architectuur en stedenbouw. De wijk is ten oosten van het centrum gesitueerd en heeft een heldere opzet, waarin de verschillende ruimtelijk-programmatische onderdelen van de wijk in een overzichtelijk en hiërarchisch verband zijn samengebracht. Elk programma-onderdeel heeft een logische plek in het totaal, zonder dat de exacte vorm van te voren is vastgelegd; wijkvoorzieningen langs de Statenweg, eengezinswoningen in de woonbuurten, lage woongebouwen in de groenstroken, hoge woongebouwen langs de Statenweg en de Emmerdennen. Ondanks de soms grote veranderingen tussen planopzet, uitvoering en verandering in de tijd, is de opzet van Angelslo in de huidige situatie nog steeds herkenbaar. De bestaande ruimtelijke structuur, inclusief de landschappelijke elementen en het volgroeide bomenbestand, zijn uitgangspunt voor de stedenbouwkundige aanpak van de verschillende ontwikkelingslocaties.

Een wijk in verandering
Het huidige beeld van Angelslo toont een wijk in verandering. Deze verandering is samengevat in drie ontwikkelingstendensen: een concentratie van voorzieningen bij het winkelcentrum, vermindering van bebouwing voorzieningen in groenstroken, verdichting op verbindingspunten tussen groenstroken en centrale zone langs de Statenweg, toevoeging van woningen op vrijkomende voorzieningen-locaties en langs de randen van de wijk. Bij deze tendensen leiden de programmatische ontwikkelingen tot ruimtelijke veranderingen, waarbij de hoofdstructuur van de wijk soms onder druk komt te staan, maar over het algemeen een vanzelfsprekend kader biedt voor de verdere ontwikkeling van de wijk. Binnen de visie op de hoofdstructuur zijn voorstellen voor de verschillende ontwikkelingslocaties uitgewerkt; het centrum gebied, cluster 4-west, cluster 4-oost en cluster 5.

Cluster 4-west
Bij de opzet van de nieuwbouw in dit cluster, is aangesloten op bestaande verkavelingsprincipes. Hierbij is ingespeeld op het programma van deze tijd, zoals een sterk toegenomen parkeerbehoefte en een grotere diversiteit in woningtypen. De opzet van de verkaveling voor de nieuwbouw is hetzelfde als de bestaande stempels; woningen langs de zuidkant van de woonstraat en langs de Boerschapslaan en drie bouwstroken aan de noordkant haaks op de woonstraat. De verschillende posities in de verkaveling worden gebruikt voor verschillende woningtypes en daarmee voor differentiatie in het programma; levensloopbestendige woningen, zowel huur als koop rijwoningen. De openbare ruimte is te verdelen in vier typen met elk een passend profiel. Uitgangspunt voor de aanpak is het handhaven van de bestaande bomen, die zo karakteristiek zijn voor het beeld van Angelslo. Tussen 2007 en 2010 is de nieuwbouw in dit cluster gerealiseerd.