Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

'Een krachtig bewijs dat een meesterlijk gemaakt, neutraal fond de naoorlogse stad uitstekend op smaak kan brengen.'
In Stadscahiers, Stedenbouw als Strategie

Stedenbouwkundig plan De Raden

De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Raden

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Stedenbouw
Locatie: Den Haag zuidwest, Den Haag
Programma: 76 woningen (458 sloop, 168 renovatie, 408 nieuwbouw)
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, woningcorporatie Vestia Den Haag Zuidwest
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2003-2004 (ontwerp), 2005 – 2010 (uitvoering)

Context
De Raden is een buurt in Bouwlust, Den Haag Zuidwest, gebouwd rond 1960 en in de jaren tachtig en negentig gedeeltelijk vernieuwd. Aanleiding voor de planvorming was de vernieuwing van ca. 650 woningen van woningcorporatie Vestia. Uitgangspunt was een gecombineerde aanpak van renovatie, sloop-nieuwbouw en verkoop, waardoor een naar type, prijs en eigendomsverhouding gedifferentieerd woningbestand zou ontstaan.

Opgave
Wij kregen opdracht een stedenbouwkundig plan te maken, bestaande uit twee onderdelen: een ontwikkelingsperspectief voor de buurt als geheel en een bebouwingsplan met randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling van Vestia. Het ontwikkelingsperspectief is gebruikt om de verschillende vernieuwingslocaties te positioneren in het grotere geheel. Het bebouwingsplan was uitvoeringsgericht en diende als onderlegger voor exploitatie afspraken tussen gemeente en woningcorporatie. Rekenen, tekenen en inschatten van risico’s zijn bij de planontwikkeling gelijk op gegaan.

Project
Bijzonder bij dit project is dat veel veranderd, maar dat door de renovatie en de verspreide ligging van de vernieuwingslocaties binnen de buurt ook veel hetzelfde blijft. Onze inzet was bestaand en nieuw op een betekenisvolle manier te vervlechten en tegelijkertijd de structuur van het gebied te verbeteren. Daarom is gekozen om de vernieuwingsprojecten te gebruiken om een nieuwe ruimtelijke samenhang tussen de verschillende onderdelen van de buurt te maken. De verschillende vernieuwingslocaties zijn gebundeld in twee plandelen, die beide raken aan de ruimtelijke hoofdstructuur van Den Haag Zuidwest. Bij elk plandeel zijn de ruimtelijke kwaliteiten van de hoofdstructuur gebruikt als identiteitsdrager en oriëntatiepunt voor de vernieuwing en verbonden met programmatische keuzes: verdunnen naar het groen en verdichten naar het centrum. Het karakter van elk plandeel is versterkt met de mogelijkheden van het waterbergingsprogramma, de ecologische verbindingszone en het voorzieningenprogramma.