Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Stedenbouwkundig plan De Velden

De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Velden

Kenmerken: Wederopbouw / Stedenbouw
Locatie: Zuidwijk, Rotterdam
Programma: Nieuwbouw 271 woningen, Renovatie 166 woningen
Opdrachtgever: Estrade
Datum: 2008-2009

Zuidwijk
Zuidwijk bestaat uit acht verschillende buurten, van elkaar gescheiden door groenzones en hoofdontsluitingswegen. De Velden is één van deze buurten en ligt in het zuidwesten van Zuidwijk. De randen van de buurt vallen aan twee kanten samen met de randen van de wijk. Aan de westkant is dat de Zuiderparkweg, die het stadsdeelcentrum Zuidplein verbindt met de Vinexlocatie Carnisselande en aan de zuidkant ligt het tracé van de voormalige havenspoorlijn, die nu als wandel- en fietsroute in gebruik is genomen. De noord- en oostkant van De Velden vallen samen met de hoofdstructuur van Zuidwijk. Aan de noordzijde de Slinge, de hoofdweg met winkels en voorzieningen en aan de oostzijde het Bornerveld, een grote groenruimte op wijkniveau met een flinke waterpartij. De Velden wordt in tweeën gedeeld door het Hijkerveld. Deze weg vormt een secundaire structuur in Zuidwijk, waarmee verschillende buurtvoorzieningen aan elkaar worden geregen.

Opgave
Het stedenbouwkundig plan biedt een kader voor de vernieuwing van de bebouwing en de buitenruimte in het noordelijk deel van De Velden. De woningvoorraad wordt aangepakt om beter aan te sluiten bij de kwaliteitsvraag van deze tijd. De aanpak bestaat uit renovatie van bestaande bebouwing en sloop-nieuwbouw. In samenhang met de aanpak van de woningen wordt de woonomgeving van het gehele plangebied opnieuw ingericht. Daarbij wordt een onderscheid aangebracht tussen het openbaar gebied en de private binnenterreinen. De vernieuwing wordt gerealiseerd door woningcorporatie Vestia Rotterdam Zuid (bebouwing en binnenterreinen) en de Deelgemeente Charlois (openbaar gebied).

Ontwikkelingen omgeving
De belangrijkste ontwikkeling is de toekomstige betekenis van de zone rond het metrostation Slinge. De bereikbaarheid van dit gebied neemt toe doordat het metrostation onderdeel van Randstadrail wordt gemaakt en de Zuiderparkweg naar Carnisselande wordt doorgetrokken. Daardoor wordt dit gebied op middellange termijn aantrekkelijk voor de vestiging van bovenwijkse voorzieningen. Gezien deze ontwikkeling is het wenselijk de plek rond het metrostation beter met het centrumgebied van Zuidwijk te verbinden door het toevoegen van bedrijfsruimte.

Samenhangende woonbuurt
In het verkavelingsplan staat de samenhang en herkenbaarheid van de nieuwe woonbuurt centraal. Bestaande en nieuwe elementen zijn samengevoegd tot een samenhangend weefsel van gebouwen en open ruimten. De nieuwe verkavelingsopzet voorziet in een eenduidig raster van groene straten, waarbinnen verschillende blokken rond besloten binnenterreinen zijn gesitueerd. De blokken zijn los van elkaar geplaatst, zodat de ruimtelijkheid van de tuinstad in stand wordt gehouden. De bouwhoogtes van de nieuwe blokken zijn afgestemd op de omgeving. Aan de randen van de nieuwe woonbuurt is ingespeeld op de ligging aan de hoofdstructuur van Zuidwijk. Aan de Slinge zijn drie gelijke appartementen-blokken met op de begane grond verhuurbare ruimte voor dienstverlening e.d. gesitueerd. Aan het groene Bornerveld zijn twee gelijke appartementen-blokken voorzien. Het grondgebonden woonmilieu is door de groene woonstraten georiënteerd op het buurtplantsoen aan de Hijkerveld.

Buitenruimte
De sfeer en kwaliteit van de nieuwe woonbuurt wordt gedragen door het groen. De inrichting van de buitenruimte versterkt de ruimtelijke en functionele samenhang en ondersteunt het karakter van de verschillende ruimtes. De straten zijn ruim 20 meter breed en hebben allemaal een grasstrook met bomen. De woonblokken hebben een overgangszone met heesters (gestapelde maisonnettes) of een eenduidige uniforme erfscheiding (eengezinswoningen). In de straten wordt alleen langsparkeren toegepast. De nieuwe woningen krijgen een parkeerplaats op het besloten private binnenterrein. De binnenterreinen bieden verder plaats aan privé tuinen en bij de apprtementenblokken ook een gemeenschappelijk tuin. Het Hijkerveld is de bijzondere plek van de nieuwe woonbuurt. De bomenstructuur wordt versterkt en aan de zonzijde komen speel- en verblijfsplekken, zodat de verblijfskwaliteit als buurtplantsoen in De Velden wordt versterkt.